บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2017

ภารกิจพิชิตภัยหนาว

รูปภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการ ธ.ก.ส. คู่ใจสู้ภัยหนาวมาตั้งแต่ปี 2555 และดำเนินการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะทำการจัดทำผ้าห่มพื้นสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ ธ.ก.ส. ในการให้ความช่วยเหลือสังคมชนบท โดยมีพื้นที่เป้าหมายหลักในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน (ฝนบ.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง (ฝนล.)  และ ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.)

นายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (สสป.) กล่าวว่า การดำเนินโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวของ ธ.ก.ส. ได้มีแนวคิดต่อยอดจากการดำเนินการโครงการในปีที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานพบว่า  การให้ช่วยเหลือดังกล่าว ผู้ประสบภัยหนาวนั้นได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการปีละกว่า 10,000 ครัวเรือน แต่การมอบผ้าห่มกันหนาวเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจตอบโจทย์การช่วยเหลือเกษตรลูกค้าที่ประกอบอาชีพการเกษตรได้เพียงพอ ทางทีมงานจึงมีไอเดียในการจัดทำหมวกกันหนาวขึ้น …