บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

ธนาคารแห่งปี 2559 Bank of the year 2016

รูปภาพ
กองบรรณาธิการนิตยสาร “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ประกาศยกย่องให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) ได้รับรางวัลเกียรติยศ ธนาคารแห่งปี 2559 หรือ Bank of the year 2016
     การได้รับรางวัลดังกล่าว ทำให้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลธนาคารแห่งปีเป็นครั้งที่ 3 จากการได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2555 เป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2558 ร่วมกับธนาคารออมสิน เป็นครั้งที่สอง

     ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินใจรางวัล ธนาคารแห่งปี 2559 ให้คะแนนเป็นเอกฉันท์ หลังจากพิจารณาว่าเป็นธนาคารที่มีเป้าหมาย “ให้มากกว่าสินเชื่อ” เพื่อเป็นการพัฒนาชนบทและเกษตรกร ซึ่งองคาพยพของธนาคารที่ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเข้มแข็งตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายทำให้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรและภาคชนบทของไทยให้ยืนหยัดและเติบโตต่อไปท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอย่างเชื่องช้า ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก ทั้งยังต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงในปี 2559 ไม่ว่าภาวะภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งทั้…

ภารกิจพิชิตภัยหนาว

รูปภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการ ธ.ก.ส. คู่ใจสู้ภัยหนาวมาตั้งแต่ปี 2555 และดำเนินการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะทำการจัดทำผ้าห่มพื้นสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ ธ.ก.ส. ในการให้ความช่วยเหลือสังคมชนบท โดยมีพื้นที่เป้าหมายหลักในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน (ฝนบ.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง (ฝนล.)  และ ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.)

นายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (สสป.) กล่าวว่า การดำเนินโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวของ ธ.ก.ส. ได้มีแนวคิดต่อยอดจากการดำเนินการโครงการในปีที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานพบว่า  การให้ช่วยเหลือดังกล่าว ผู้ประสบภัยหนาวนั้นได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการปีละกว่า 10,000 ครัวเรือน แต่การมอบผ้าห่มกันหนาวเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจตอบโจทย์การช่วยเหลือเกษตรลูกค้าที่ประกอบอาชีพการเกษตรได้เพียงพอ ทางทีมงานจึงมีไอเดียในการจัดทำหมวกกันหนาวขึ้น …