บทความ

ธนาคารแห่งปี 2559 Bank of the year 2016

รูปภาพ
กองบรรณาธิการนิตยสาร “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ประกาศยกย่องให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) ได้รับรางวัลเกียรติยศ ธนาคารแห่งปี 2559 หรือ Bank of the year 2016
     การได้รับรางวัลดังกล่าว ทำให้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลธนาคารแห่งปีเป็นครั้งที่ 3 จากการได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2555 เป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2558 ร่วมกับธนาคารออมสิน เป็นครั้งที่สอง

     ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินใจรางวัล ธนาคารแห่งปี 2559 ให้คะแนนเป็นเอกฉันท์ หลังจากพิจารณาว่าเป็นธนาคารที่มีเป้าหมาย “ให้มากกว่าสินเชื่อ” เพื่อเป็นการพัฒนาชนบทและเกษตรกร ซึ่งองคาพยพของธนาคารที่ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเข้มแข็งตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายทำให้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรและภาคชนบทของไทยให้ยืนหยัดและเติบโตต่อไปท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอย่างเชื่องช้า ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก ทั้งยังต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงในปี 2559 ไม่ว่าภาวะภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งทั้…

ภารกิจพิชิตภัยหนาว

รูปภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการ ธ.ก.ส. คู่ใจสู้ภัยหนาวมาตั้งแต่ปี 2555 และดำเนินการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะทำการจัดทำผ้าห่มพื้นสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ ธ.ก.ส. ในการให้ความช่วยเหลือสังคมชนบท โดยมีพื้นที่เป้าหมายหลักในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน (ฝนบ.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง (ฝนล.)  และ ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.)

นายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (สสป.) กล่าวว่า การดำเนินโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวของ ธ.ก.ส. ได้มีแนวคิดต่อยอดจากการดำเนินการโครงการในปีที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานพบว่า  การให้ช่วยเหลือดังกล่าว ผู้ประสบภัยหนาวนั้นได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการปีละกว่า 10,000 ครัวเรือน แต่การมอบผ้าห่มกันหนาวเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจตอบโจทย์การช่วยเหลือเกษตรลูกค้าที่ประกอบอาชีพการเกษตรได้เพียงพอ ทางทีมงานจึงมีไอเดียในการจัดทำหมวกกันหนาวขึ้น …

“อยู่กับแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุข และยั่งยืน”

รูปภาพ
ข้อคิดการทำงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
โดย ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บุษบาบัณ เรื่อง วรุตม์ ภาพช่วงนี้หลายๆคน ก็คงจะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ชาวนาไม่มีน้ำจะทำนา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ฟังแล้วก็หดหู่ใจ เป็นเกษตรกรช่างมีชีวิตที่เหนื่อยยากลำบากเสียเหลือเกิน จนเกิดคำถามขึ้นในใจว่า แล้วอย่างนี้ในอนาคตวันข้างหน้า อาชีพเกษตรกรจะยังมีอยู่หรือไม่ ในเมื่อคนส่วนใหญ่ก็มักจะสอนลูกหลานให้เรียนสูงๆ ทำงานดีๆ มุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่หันหลังทิ้งนาไร่ไว้กับพ่อแม่ ปล่อยให้ความชราของคนรุ่นพ่อแม่ค่อยๆ ลบเลือนคำว่าอาชีพเกษตรกรอย่างช้าๆ ตัวผู้เขียนเองทุกครั้งที่ออกพื้นที่ทำงานต่างจังหวัด ก็นานๆครั้งที่จะได้พบเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ และทุกครั้งที่ได้พบ ก็ทั้งแปลกใจ และทั้งรู้สึกดีใจ ที่อย่างน้อยยังมีคนรุ่นใหม่ที่ยังรักและเห็นคุณค่าในอาชีพเกษตรกร ไม่กลัวความยากลำบาก ออกจากงานประจำมาลงมือทำการเกษตรต่อจากพ่อแม่ ซึ่งเขาเหล่านั้นแน่นอนว่าไม่ได้กลับมาทำการเกษตรแบบมือเปล่า พวกเขานำความรู้ ไอเดีย ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่กลับมาสร้างชีวิตให้ผืนแผ่นดินของพ่อแม่ได้อย่างน่…

ธ.ก.ส.ขอพลังคนไทย ร่วมใจช่วยชาวนา

รูปภาพ
       ธ.ก.ส. รณรงค์ร่วมบริจาคและสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือชาวนา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  สร้างความรู้สึกให้คนในสังคมเห็นคุณค่าและร่วมรักษาอาชีพชาวนาให้คงอยู่ต่อไป  ชี้เงินกองทุนช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือนชาวบ้านและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่ให้เกิดภาวะชะงักงัน  มั่นใจกองทุนสามารถดำเนินการได้ตาม พ.ร.บ. ธ.ก.ส. จึงไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่สร้างภาระผูกพันถึงรัฐบาลชุดต่อไป
นายลักษณ์  วจนานวัช  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีความกังวลว่าการดำเนินการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา ที่นำผลผลิตมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 แต่ยังไม่ได้รับเงินว่า จะขัดต่อกฎหมายหรือทำให้เกิดภาระผูกพันถึงรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่นั้น   ธ.ก.ส ขอเรียนชี้แจงว่า ไม่ขัดต่อกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ตามกรอบภารกิจหลักภายใต้พระราชบัญญัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส.  โดยกองทุนดำเนินการภายใต้หลักการสำคัญดังนี้
1. เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา  โดยกองทุนช่วยเหลือชาวนา จะดำเนินการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่างรอเงินทุนตามโครงการที่จัดหาโดยภาครัฐ

2.ใช้ว…

103 ปี ชาตกาล จ.ส.ตอน การช่วยเหลือสังคม (เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ)

รูปภาพ
มูลนิธิอาจารย์จำเนียรสาระนาค (มจส.)ที่ได้จัดตั้งใจโดยอดีตพนักงานธ.ก.ส. ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533เพื่อสืบสานคุณงานความดีของท่านอาจารย์จำเนียรสาระนาค(จ.ส.)ที่มีบุญคุณใหญ่หลวงต่อธ.ก.ส. ในฐานะผู้ก่อตั้งธ.ก.ส. คนแรกโดยให้ความช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวพนักงานและอดีตพนักงานรวมทั้งครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนในส่วนที่ธนาคารไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตลอดจนในกรณีที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงหรือต้องออกจากงานเนื่องจากเจ็บป่วยพิการหรือทุพลภาพรวมทั้งช่วยทุนการศึกษา
ในปีพ.ศ. 2554มจส. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรพนักงานอดีตพนักงานอดีตผู้ช่วยพนักงานที่ประสบภัยพิบัติทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือร่างกายทุพลภาพ เป็นต้น  6,303,850 บาท(หกล้านสามแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากธนาคารโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของเกษตรกร อดีตพนักงาน อดีตผู้ช่วยพนักงานที่ประสบภัยพิบัติทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือร่างกายทุพลภาพเป็นเงิน 5.0ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในปีงบประมาณปี 2555ธนาคารได้ตั้งงบประมาณให้ มจส. โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของเกษตรกร อดีตพนักงาน อดีตผู้ช่วยพนักงานท…

คอลัมน์ เปิดโลกธุรกิจต่างประเทศ ตอน SWIFT

รูปภาพ
โดย ภัควัฒน์ แก้วชมพูนุช

   เดือนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่ทิ้งท้ายต่อจากคราวที่แล้วนะครับนั่นคือเรี่อง “swift(สวิฟท์)” ผมอยากเริ่มจากการออกเสียงให้ถูกต้องซะก่อน มีคำที่พ้องทั้งรูปและเสียงกับระบบสวิฟท์ นั่นก็คือรถยนต์ Suzuki รุ่น swift ที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วหากสังเกตุจะเห็นว่าเขียนเหมือนกัน และ ขอบอกว่าออกเสียงเหมือนกันด้วยนะครับ ดังนั้น ณ จุดนี้หวังว่าทุกท่านจะออกเสียง “สวิฟท์” ได้ถูกต้องกันแล้วนะครับ
          คราวนี้เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าสวิฟท์เนี่ยคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร กันบ้าง เรามาดูที่มากันก่อน
          S.W.I.F.T.ย่อมาจาก Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Brussels ประเทศ Belgium ให้บริการในการรับ ส่ง ข้อความระหว่างธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรต่างๆ ที่สมัครเป็นสมาชิกของ S.W.I.F.T. โดยมีรูปแบบการส่งข้อความที่เป็นมาตรฐาน และมีจุดเด่นในเรื่องของความรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง
ในการใช้งาน คำว่า  S.W.I.F.T. อาจเขียนในรูปของ SWIFTหรือ swift หรือ สวิฟท์ก็ได้
               ในประเทศไทย มีการสมัครเป็นสมาชิกในระบบ S…